Kurumsal Yapılandırma ve Reorganizasyon

Kurumsal Yapılandırma ve Reorganizasyon
 • Etkinlik ve verimlilik, etkin kaynak kullanımı ve maliyetlerin azaltılması konularında danışmanlık
 • Kamu ve özel sektör kuruluşlarına stratjik ve kurumsal plan geliştirilmesinde destek
 • Proje yönetimi ve uygulanmasında destek ve danışmanlık
 • Genel yönetim, reorganizasyon, insan kaynakları yönetimi, personel ve ödeme sistemleri konularında kapsamlı hizmet sunumu
Sektör Analizi ve Piyasa Araştırmaları

Sektör Analizi ve Piyasa Araştırmaları
 • Durum analizi ve geleceğe yönelik hedeflerin değerlendirilmesi
 • Piyasa stratejilerinin geliştirilmesinde, coğrafi ve/veya ürün tabanlı pazar araştırmaları yürüterek pazarlama stratejilerinin geliştirilmesine destek ve danışmanlık
İletişim ve Etkinlik Yönetimi

İletişim ve Etkinlik Yönetimi
 • Eğitim programları, ulusal ve uluslararası seminer ve konferanslar,  yabancı misyon ziyaretlerinin planlanması ve yürütülmesi
 • Medya stratejisi planlanması ve yönetimi
 • AB Görünürlük Rehberi doğrultusunda görünürlük stratejilerinin ve araçlarının hazırlanması
 • Farkındalık yaratma kampanyalarının planlanması, organizasyonu ve yönetilmesi
Hibe Programları Yönetimi

Hibe Programları Yönetimi
 • Hibe Yönetimi Stratejileri belirlenmesi, Hibe Kılavuzunun hazırlanması,  yararlanıcılar için “Bilgi Günleri” ve diğer bilgilendirme etkinliklerinin organize edilmesi
 • Yararlanıcı kuruluşlara hibe programının izlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda teknik ve idari destek
 • Avrupa fonların kapsamındaki prosedürlere uygun olarak, hibe yararlanıcılarına, proje yönetimi konusunda, görünürlük, mali yönetim, mali ve nihai  raporlama, izleme ve değerlendirme konularında eğitim hizmetleri sunumu
Teknik Yardım Projeleri

Teknik Yardım Projeleri
 • Proje planlama, uygulama, izleme ve değerlendirme konularında danışmanlık
 • Kapasite güçlendirme, politika ve sektör araştırmaları, insan kaynaklarının geliştirilmesine destek
 • Hibe Programları yararlanıcılarına  proje yönetimi, izleme ve değerlendirme, Yönetim Bilgi Sistemleri, yazılım geliştirme ve programlama, stratejik gelişme konularında danışmanlık
 • İletişim, İş Güvenliği, İstihdam, Yasal Metroloji, Sanayi, Ticaret ve Eğitim konularında mevzuat geliştirilmesine yönelik hukuki destek
 • İş geliştirme ve yatırım planlama konularında destek
 • Kurumsal analiz ve değerlendirme
Yönetim Danışmanlığı

Yönetim Danışmanlığı
 • Endüstriyel ve kurumsal performans artırımı için mevcut iş süreçlerinin analizi ve eylem planlarının geliştirilmesi
 • İş geliştirme ve yatırım planlamasına destek
 • Kurumsal analiz ve değerlendirme
Eğitim ve Kapasite Geliştirme

Eğitim ve Kapasite Geliştirme
 • Organizasyon, yönetim, proje planlama ve yönetimi, üretim yönetimi, mali yönetim, insan kaynakları yönetimi, sermaye piyasaları gibi  gibi alanlarda özel sektör ve kamu sektörü ile yerel yönetimlere özel eğitim hizmetleri
 • KOBİ’lere, sektör kümelenmelerine, meslek örgütlerine ve diğer kamu/özel kuruluşlara C3 Eğitimi
Proje Planlama ve Yönetim

Proje Planlama ve Yönetim
 • Kamu ve özel sektör kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarına proje planlama, değerlendirme, koordinasyon, denetim ve uygulama hizmetleri sunumu
 • Proje uygulama ve izleme sistemlerinin geliştirilmesi
 • Proje mali yönetimi ve muhasebe sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması
 • Yerel ve uluslararası düzeyde, satın alma danışmanlığı da dahil tüm idari hizmetlerin sağlanması
Strateji Geliştirme, Planlama ve Uygulama

Strateji Geliştirme, Planlama ve Uygulama
 • Kamu kurum ve kuruluşları için sektörel yeniden yapılandırma, reform programları ve özelleştirme modellerinin geliştirilmesi ve uygulanması konularında destek ve danışmanlık
 • Kamu sektöründe  yeniden yapılandırma programları özelinde gerekli yasama sürecinin yürütülmesinde destek
 • Kamu sektörü yeniden yapılanma programları stratejik planlama ve uygulama süreçlerinde teknik yardım
 • Özelleştirme programlarının planlanmasında ve uygulanmasında teknik yardım ve danışmanlık
 • Sağlık sektöründe finansman ve hizmet sunumu sistemlerinin yeniden yapılandırılması ve sağlık sigortası programlarında teknik yardım
 • Fiziksel, sosyal ve ekonomik açılardan kırsal ve/ veya kentsel kalkınma modellerinin oluşturulması