Kurumsal Yapılandırma ve Reorganizasyon
 • Etkinlik ve verimlilik, etkin kaynak kullanımı ve maliyetlerin azaltılması konularında danışmanlık
 • Kamu ve özel sektör kuruluşlarına stratjik ve kurumsal plan geliştirilmesinde destek
 • Proje yönetimi ve uygulanmasında destek ve danışmanlık
 • Genel yönetim, reorganizasyon, insan kaynakları yönetimi, personel ve ödeme sistemleri konularında kapsamlı hizmet sunumu
Sektör Analizi ve Piyasa Araştırmaları
 • Durum analizi ve geleceğe yönelik hedeflerin değerlendirilmesi
 • Piyasa stratejilerinin geliştirilmesinde, coğrafi ve/veya ürün tabanlı pazar araştırmaları yürüterek pazarlama stratejilerinin geliştirilmesine destek ve danışmanlık
İletişim ve Etkinlik Yönetimi
 • Eğitim programları, ulusal ve uluslararası seminer ve konferanslar,  yabancı misyon ziyaretlerinin planlanması ve yürütülmesi
 • Medya stratejisi planlanması ve yönetimi
 • AB Görünürlük Rehberi doğrultusunda görünürlük stratejilerinin ve araçlarının hazırlanması
 • Farkındalık yaratma kampanyalarının planlanması, organizasyonu ve yönetilmesi
Hibe Programları Yönetimi
 • Hibe Yönetimi Stratejileri belirlenmesi, Hibe Kılavuzunun hazırlanması,  yararlanıcılar için “Bilgi Günleri” ve diğer bilgilendirme etkinliklerinin organize edilmesi
 • Yararlanıcı kuruluşlara hibe programının izlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda teknik ve idari destek
 • Avrupa fonların kapsamındaki prosedürlere uygun olarak, hibe yararlanıcılarına, proje yönetimi konusunda, görünürlük, mali yönetim, mali ve nihai  raporlama, izleme ve değerlendirme konularında eğitim hizmetleri sunumu
Teknik Yardım Projeleri
 • Proje planlama, uygulama, izleme ve değerlendirme konularında danışmanlık
 • Kapasite güçlendirme, politika ve sektör araştırmaları, insan kaynaklarının geliştirilmesine destek
 • Hibe Programları yararlanıcılarına  proje yönetimi, izleme ve değerlendirme, Yönetim Bilgi Sistemleri, yazılım geliştirme ve programlama, stratejik gelişme konularında danışmanlık
 • İletişim, İş Güvenliği, İstihdam, Yasal Metroloji, Sanayi, Ticaret ve Eğitim konularında mevzuat geliştirilmesine yönelik hukuki destek
 • İş geliştirme ve yatırım planlama konularında destek
 • Kurumsal analiz ve değerlendirme
Yönetim Danışmanlığı
 • Endüstriyel ve kurumsal performans artırımı için mevcut iş süreçlerinin analizi ve eylem planlarının geliştirilmesi
 • İş geliştirme ve yatırım planlamasına destek
 • Kurumsal analiz ve değerlendirme
Eğitim ve Kapasite Geliştirme
 • Organizasyon, yönetim, proje planlama ve yönetimi, üretim yönetimi, mali yönetim, insan kaynakları yönetimi, sermaye piyasaları gibi  gibi alanlarda özel sektör ve kamu sektörü ile yerel yönetimlere özel eğitim hizmetleri
 • KOBİ’lere, sektör kümelenmelerine, meslek örgütlerine ve diğer kamu/özel kuruluşlara C3 Eğitimi
Proje Planlama ve Yönetim
 • Kamu ve özel sektör kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarına proje planlama, değerlendirme, koordinasyon, denetim ve uygulama hizmetleri sunumu
 • Proje uygulama ve izleme sistemlerinin geliştirilmesi
 • Proje mali yönetimi ve muhasebe sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması
 • Yerel ve uluslararası düzeyde, satın alma danışmanlığı da dahil tüm idari hizmetlerin sağlanması
Strateji Geliştirme, Planlama ve Uygulama
 • Kamu kurum ve kuruluşları için sektörel yeniden yapılandırma, reform programları ve özelleştirme modellerinin geliştirilmesi ve uygulanması konularında destek ve danışmanlık
 • Kamu sektöründe  yeniden yapılandırma programları özelinde gerekli yasama sürecinin yürütülmesinde destek
 • Kamu sektörü yeniden yapılanma programları stratejik planlama ve uygulama süreçlerinde teknik yardım
 • Özelleştirme programlarının planlanmasında ve uygulanmasında teknik yardım ve danışmanlık
 • Sağlık sektöründe finansman ve hizmet sunumu sistemlerinin yeniden yapılandırılması ve sağlık sigortası programlarında teknik yardım
 • Fiziksel, sosyal ve ekonomik açılardan kırsal ve/ veya kentsel kalkınma modellerinin oluşturulması